Regulamin korzystania z iboi.pl

§1. Podstawowe definicje

 1. Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem iboi.pl, to jest firma „PROFIT” Agnieszka Walendzik z siedzibą przy ul. Paderewskiego 50, 43-600 Jaworzno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o nr REGON 273421632. i nr NIP 632-114-07-07.
 2. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do stworzenia konta Użytkownika.
 3. Konto – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, umożliwiający korzystanie z jego funkcjonalności.
 4. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.
 5. Serwis – portal iboi.pl, dostępny pod adresem iboi.pl.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej musi mieć prawo działać w imieniu i na rzecz podmiotu, który reprezentuje (możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań).
 7. Pojazd – pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad lub inne urządzenie przeznaczone do transportu lądowego, maszyna budowlana lub rolnicza, sprzęt latający lub pływający. Definicja Pojazdu obejmuje także części i akcesoria do wymienionych w zdaniu pierwszym pojazdów i maszyn.
 8. Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) zamieszczane, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu iboi.pl wiąże się z wcześniejszą akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszy Regulamin.

§3. Oferowane funkcjonalności

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość zamieszczać Ogłoszenia na stronach internetowych obsługiwanych przez Serwis.
 2. Aktualnie Serwis obsługuje następujące serwisy internetowe:
  • Auto.pl
  • Gratka.pl
  • AutoTrader.pl
  • Znajdzto.pl (Anonse.pl)
 3. Eksport ogłoszeń odbywa się zgodnie z udostępnianymi przez dany serwis możliwościami.
 4. Liczba jednocześnie aktywnych ogłoszeń użytkownika w zewnętrznym serwisie ogłoszeniowym jest ograniczona do limitu ogłoszeń na danym serwisie ogłoszeniowym.
 5. Posiadanie ogłoszeń w portalu iboi.pl jest bezpłatne.
 6. Część usług dostępnych w Serwisie ma charakter odpłatny.
 7. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego oznaczenia które usługi w Serwisie są odpłatne, a które mają charakter bezpłatny.
 8. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.
 9. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu. Ten sam Pojazd w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 10. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną cenę.
 11. Ogłoszenia należy wprowadzać do Serwisu w działach odpowiadających kategorii Pojazdu.

§4. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  3. konto poczty e-mail.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie oraz do akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 5. Użytkownik w szczególności nie może:
  1. wykorzystywać Konta do wygłaszania pomówień,
  2. składania fałszywych lub nielegalnych ofert,
  3. działać poprzez inne konto w ten sposób, że działając przez nie Użytkownik ukrywa nielegalną działalność w ramach Serwisu,
  4. używać Kont do nieuczciwego postępowania.
 6. Podczas rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny, a także w trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich znaków towarowych i znaków firmowych, które umieszcza w Serwisie.
 8. W sytuacjach w których, za pośrednictwem Serwisu wykonywane są lub będą czynności stanowiące czyny bezprawne, Właściciel może zablokować na czas określony lub nieokreślony konto Użytkownika bądź usunąć Ogłoszenia zamieszczone przez Użytkownika. Właściciel zobowiązuje się poinformować Użytkownika o podjęciu w stosunku do niego wyżej opisanych kroków wraz z podaniem uzasadnienia, za pośrednictwem maila, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji w Serwisie. W takiej sytuacji Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie konta Użytkownika bądź usunięcie Ogłoszenia.

§5.Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu przez Użytkownika.

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie jako Użytkownik i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy z Właścicielem ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
 3. Zlecenie usunięcia konta może odbyć się poprzez przesłanie prośby w formie pisemnej listem na adres: Profit 43-600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 50 lub na adres e-mail: kontakt@iboi.pl
 4. Konto zostaje usunięte wraz z aktywnymi usługami (płatnymi i bezpłatnymi).

§6. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@akol.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika poprzez wskazanie nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby działającej w imieniu Użytkownika, adresu e-mail oraz nr telefonu. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. sms).

§7. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w stosunku do danych osobowych osób działających w imieniu i na rzecz Użytkownika jest firma „PROFIT” Agnieszka Walendzik z siedzibą przy ul. Paderewskiego 50, 43-600 Jaworzno. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:
  1. rejestracji w Serwisie (Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną),
  2. marketingowych, w tym także otrzymywania informacji handlowych na podany adres e-mail (po uprzednim wyrażeniu zgody),
  3. obsługi reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Każda osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i usuwania. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że osoba taka samodzielnie dokona zmian w swoim koncie bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: kontakt@iboi.pl
 3. Podanie danych osobowych osób działających w imieniu i na rzecz Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 5. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 6. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 8. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 10. Dane osobowe Użytkownika po zakończeniu współpracy są usuwane.

§8. Przepisy końcowe

 1. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2016-08-22.
 3. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym:
  iboi.pl/static/regulamin
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz cen za Usługi płatne, przy czym zmiany nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych. Informacje o zmianach będą przesyłane do Użytkowników na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.